პირობები

 
  პირობები
 
 

 

პირობები
როდესაც თქვენ იყენებთ Lightspeed-ის ჭკვიანი ღრუბლოვანი ბანკინგის სერვისს, თქვენ გვანდობთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.ჩვენ ვართ მოწოდებული, რომ შევინარჩუნოთ ეს ნდობა. რაც იწყება იქიდან, რომ გაგაცნოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პრაქტიკა. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, როგორ გამოიყენება ის და ვრცელდება, და თქვენს არჩევანს ჩვენის სერვისებისა და ვებსაიტის გამოყენებისას. როდესაც გამოიყენებთ ამ სერვისს, ჩვენ დავამუსავებთ თქვენს პირად და ბიზნესს მონაცემებს ამ კონდფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით.

ლაითსპიდ დიჯიტალი შპს (შემდგომში ლაითსპიდი) კომპანიის ს/კ 404560970, პასუხისმგებელია თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებასა და შეგროვებაზე სერვისის გამოყენებისას და შემდგომ მონაცემების კონტროლზე. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს, რათა გავხადოთ იგი წვდომადი, კომპანიისთვის, რომელიც არის ჩვენი კლიენტი. უფრო დეტალური ინფორმაცია ჩვენი სერვისის შესახებ იხილეთ პირობებში. მონაცემთა დამუშავების ლეგალური მხარე არის განსაზღვრული "როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს" სათაურის ქვეშ. 

პირადი მონაცემების შეგროვება
LIGHTSPEED- მა შეიძლება შეაგროვოს და დაამუშაოს შემდეგი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ უზიარებთ LIGHTSPEED-ის მომსახურების მიღებისას:
ა) პირადი და საკონტაქტო მონაცემები, როგორიცაა პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი ან მსგავსი, სახელი, მისამართი, ასაკი, სქესი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
ბ) ფინანსური ინფორმაცია, როგორიც არის თქვენი საბანკო, საბანკო ანგარიშის ნომერი, ანგარიშების რაოდენობა, სესხი და 12 თვიანი ტრანზაქციის ისტორია (გარიგება, გადამხდელი და გადასახდელი თანხის მიმღები, თანხა, ბალანსი და თარიღი), მათ შორის ყოველთვიური ფულადი ნაკადების ხელფასი და ხარჯები), ოვერდრაფტები და ზოგჯერ ინფორმაცია სესხების, იპოთეკის და სავაჭრო ანგარიშების შესახებ;
გ) თქვენს მოწყობილობასთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაცია, რომელსაც იყენებთ სერვისის გამოყენებისას, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, IP მისამართი და მოწყობილობა, ოპერაციული სისტემა;
დ) ინფორმაცია შეკითხვათა და საჩივრების შესახებ: ინფორმაცია, რომელიც აირჩევს შეკითხვას, ან ჩვენთან დაკავშირებას; და
ე) ინფორმაცია თქვენთან და B2B მარკეტინგის ადმინისტრირებისთვის: თუ თქვენ ხართ კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც არის LIGHTSPEED- ის კლიენტი ან პოტენციური მომხმარებელი, ჩვენ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ინფორმაცია, საკონტაქტო ფორმა, თქვენი ურთიერთქმედება ჩვენს ვებ-გვერდებთან, ან რომელთანაც შეთანხმდნენ ჩვენთან პარტნიორების მეშვეობით გაზიარება. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს თქვენს სახელს, სახელს, პროფესიულ დეტალებს, კომპანიის წარმომადგენელს, ტექნიკურ მონაცემებს (როგორც ზემოთ განსაზღვრულ) და ვებ-გვერდს.
რომელია ინფორმაცია წყაროების შესახებ?
პირადი და საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე ფინანსური ინფორმაცია (ერთად "ანგარიშის მონაცემები") აგროვებთ თქვენს ინტერნეტ ბანკში, საჯარო და კერძო რეესტრში, შემოსავლების სამსახურში, როდესაც თქვენს მიერ მოწოდებული სამსახურის მეშვეობით დანიშნავთ. ტექნიკური ინფორმაცია იკრიბება, როდესაც თქვენ სამსახურში ან ჩვენს ვებ-გვერდებთან ურთიერთქმედება.
როგორ გამოვიყენოთ თქვენი პირადი მონაცემები?
ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასა და საგადახდო მომსახურების შესახებ კანონებს, შემდეგ მიზნებს:
• თქვენი თანხმობით, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს ანგარიშის მონაცემებს მომსახურების გასაწევად. ეს ასევე ითვალისწინებს სერვისის გამოყენებას, ტექნიკური საკითხების გამოვლენისა და გადაწყვეტის ხარისხს, უზრუნველყოს ხარისხი და უზრუნველყოს მომსახურების უსაფრთხოება და დაცვა, სამსახურში უკანონო საქმიანობის თავიდან აცილება და გამოკვლევა და ჩვენი პირობები;
ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების გატარების მიზნით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტექნიკური ინფორმაცია (ზემოთ აღწერილი), რათა გავაანალიზოთ სამსახურის გამოყენება და გაუმჯობესება; ჩვენ ასევე გადაამუშავებთ თქვენს ინფორმაციას დე-იდენტიფიცირებულ ფორმატში, ანალიტიკური მიზნებისთვის და სამსახურის სამომავლო გაუმჯობესებისათვის.
• სამართლებრივი პრეტენზიების დამკვიდრება, განხორციელება ან დაცვა; სამართლებრივი პროცედურის რეაგირება (მაგ. სასამართლოს შეკვეთა ან subpoena), თუ გვწამს კეთილსინდისიერება, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია; და შეასრულოს კანონმდებლობა, რომელიც ეხება LIGHTSPEED ბიზნესს, როგორიცაა საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობა; შეკითხვების, განცხადებებისა და საჩივრების რეაგირება;
როგორ დავტოვოთ თქვენი პირადი მონაცემები?
სამსახურის მეშვეობით შეგროვებული პერსონალური მონაცემები შეიძლება გაეცნოს მიმღების შემდეგი კატეგორიებს:
• ჩვენს მომხმარებელს, რომლითაც დათანხმდით სერვისის მეშვეობით თქვენი მონაცემების გაზიარება. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი მონაცემების გამჟღავნების შემდეგ შეთანხმებულ მიმღებს, მიმღები დამოუკიდებლად პასუხს აგებს საკუთარი პირადი მონაცემების შემდგომი დამუშავებისათვის მათი პირადი პოლიტიკის შესაბამისად.
• სხვა კომპანიები ჩვენს კომპანიაში, ან ჩვენს მეწარმეში ან მის მემკვიდრეობაში, ჩვენს ბიზნესში ან აქტივებში. ჩვენი ჯგუფის კომპანიების სია ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.
• სერვისის უზრუნველსაყოფად საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოაგზავნოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები სერვისების დისტრიბუტორებზე, ასევე მომსახურების მიმწოდებლებსა და ქვეკონტრაქტორებს, რომლებიც შეინარჩუნებენ ფუნქციებს ჩვენი სახელით ან მომსახურების გაწევაში, როგორიცაა ინფრასტრუქტურული პროვაიდერები და პროვაიდერები იურიდიული, ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და სხვა პროფესიული მომსახურებების შესახებ. ყველა სერვის-პროვაიდერსა და სუბკონტრაქტორს ეკრძალებათ პერსონალური მონაცემების გამოყენება, გარდა ამ სახის მომსახურებისაგან, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
• კანონით მოთხოვნის შემთხვევაში, ან კანონით მოთხოვნის საპასუხოდ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ პირადი მონაცემების გარე მონაცემები, მაგალითად, სასამართლო ბრძანებები, subpoenas ან კონკრეტული მოთხოვნები სამართალდამცავი ორგანოებისგან, თუ გვწამს კეთილსინდისიერება, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია.
გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ და გაავრცელო ინფორმაცია ანონიმურ ან აგრეგირებულ ფორმაში (ისე, რომ პიროვნულად არ არის განსაზღვრული) მარკეტინგისა და სტრატეგიული განვითარების მიზნით.
ჩვენ ვიღებთ ყველა გონივრულ სამართლებრივ, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რათა უზრუნველყონ, რომ თქვენი მონაცემები დაცული იყოს უსაფრთხოდ და დაცული ადექვატური დონის დაცვით, როდესაც გადაირიცხება ან გაიზიარა ასეთი შერჩეული მესამე მხარეები.
უსაფრთხოება
ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები და მიიღოს სათანადო ზომები იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ იგი და არ დაუშვას არასანქცირებული დაშვება ან გამოყენება.

მაგალითად, პერსონალური მონაცემების სიზუსტეში ან LIGHTSPEED- ში კონკურენციის მიზნებისთვის პერსონალური მონაცემები აღარ მოითხოვს.
LIGHTSPEED იტოვებს უფლებას დროდადრო განახლება და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მატერიალური ცვლილებების შეტანამდე, მოგაწვდით ჩვენს ვებ-გვერდზე განხორციელებულ ცვლილებებს. გთხოვთ გადაამოწმოთ აქ რეგულარულად ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი განახლებისთვის.
დამუშავება ხდება როგორც DATA PROCESSOR
ჩვენი მომსახურება ჩვენს კლიენტებს შორისაა, რომ ჩვენ, შესაბამის მომხმარებელთა სახელით, შეინახეთ ის ინფორმაცია, რომელიც დათანხმდით ამ კლიენტთან გაზიარებას. ჩვენ ამ საწყობში ვუზრუნველყოფთ ჩვენს კლიენტებს და ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შენახული პერსონალური მონაცემები ჩვენი მიღწევებისთვის. ჩვენი მომხმარებლები ზოგადად იყენებენ ამ სერვისს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ისინი იყენებენ, თუ ისინი იყენებენ ხელშეკრულების გაფორმებას, ან მოგაწოდოთ მომსახურება ონლაინში. ეს არის ჩვენი მომხმარებელთა პასუხისმგებლობა პერსონალური მონაცემების გამოყენება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ თავისუფლად შეუძლიათ ჩვენი შენახვისგან ინფორმაციის წაშლა ნებისმიერ დროს. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნით, ჩვენი მომხმარებლები (ანუ კომპანია, რომელიც შეთანხმებულია თქვენი ინფორმაციის გაზიარების თაობაზე), არის მონაცემები კონტროლერები. ჩვენ ვართ მომხმარებელთა მონაცემების პროცესორი, რადგან ჩვენ ვამზადებთ მონაცემებს მათი სახელით და მხოლოდ იმ მონაცემებს გამოვიყენებთ, რაც ჩვენი კლიენტების მიერ მითითებულია. ამ მიზნით, ჩვენ ყოველთვის შევდივართ მონაცემთა დამუშავების ხელშეკრულება ჩვენს მომხმარებელსთან. თუ არ გინდა, რომ კომპანიამ გაიზიარა თქვენი მონაცემები მონაცემთა შესანახად, გთხოვთ მიმართოთ შესაბამის კომპანიას.